sk|cz|

Kmitanie

1. Zopakujme si niektoré základné pojmy mechanického kmitania.

Riešenie:

Kmitanie je pohyb, pri ktorom teleso po vychýlení viackrát prechádza rovnovážnou polohou. V tejto polohe má kmitajúce teleso najmenšiu potenciálnu energiu. Kmitanie je charakterizované veličinami:

fyzika-kmitanie-1.gif


2.

Určite periódu a frekvenciu

  • a.) ihly šijacieho stroja, ktorá urobí 20 stehov za sekundu
  • b.) tepov srdca, ktoré vykoná 75 tepov za minútu

Riešenie:

fyzika-kmitanie-2.gif 

  • Ihla: f = 20 Hz, T = 0,05 s.
  • Srdce: f = 1,25 Hz, T = 0,8 s.


3. Harmonické kmitanie oscilátora je opísané rovnicou y = 8.sin(4πt + 0,25.π) cm. Určite:

  • a.) amplitúdu výchylky
  • b.) periódu
  • c.) frekvenciu

Vypočítajte okamžitú výchylku v čase t = 0s

Riešenie:

fyzika-kmitanie-3.gif 

Okamžitá výchylka v čase t = 0s je y = 5,656 cm.


4.

Kmitanie oscilátora je opísané rovnicou y = 4.sin (0,5πt) cm. Za aký čas dosiahne okamžitá výchylka oscilátora polovičnú veľkosť amplitúdy výchylky?

Riešenie:

fyzika-kmitanie-4.gif 

Oscilátor dosiahne okamžitú výchylku za čas t = 1/3 sekundy.


5. Ako sa zmení perióda harmonického kmitavého pohybu, ak ku pružine namiesto medeného valčeka (ρ1 = 8930 kg.m-3) pripevníme hliníkový valček (ρ2 = 2700 kg,m-3) s rovnakým objemom?

Riešenie:

fyzika-kmitanie-5.gif 

Perióda kmitavého pohybu sa zmenší asi 0,55 krát.


6. V kabíne výťahu visí kyvadlo, ktorého perióda je T1 = 1s. Keď sa kabína pohybuje so stálym zrýchlením, kyvadlo kmitá s periódou T2 = 1,2s. Určite veľkosť zrýchlenia kabíny.

Riešenie:

 fyzika-kmitanie-6.gif

Kabína má zrýchlenie a = – 3m.s-2.


7.

Perióda vlastného kmitania železničného vagóna je 1,25s. Nárazmi na spoje koľajníc dostáva vagón silové impulzy, ktoré ho rozkmitajú. Pri akej rýchlosti vlaku sa vagón najviac rozkmitá, ak dĺžka koľajníc je 25 m?

Riešenie:

Rozbor: 

T = 1,25s, s = 25m, v = ?

fyzika-kmitanie-7.gif 

Vagón sa najviac rozkmitá pri rýchlosti v = 72 km.h-1 


8.

Hmotný bod harmonicky kmitá s amplitúdou ym = 5 cm, periódou T = 2s a φ = 0o. Určite rýchlosť hmotného bodu v okamihu, keď okamžitá výchylka je 2,5 cm.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-kmitanie-8.gif 

Rýchlosť hmotného bodu je v = 0,14 m.s-1


9.

Hmotný bod koná harmonický pohyb určený rovnicou y = 5.sin(6π.t) cm. V akom čase je jeho kinetická energia trikrát väčšia ako potenciálna energia?

Riešenie:

fyzika-kmitanie-9.gif 

Požadované zväčšenie energií nastane v čase t = 1/36 s.


10. Celková energia harmonického oscilátora je 3.10-5J a maximálna veľkosť sily, ktorá naň pôsobí je 1,5.10-3N. Napíšte rovnicu okamžitej výchylky, ak oscilátor má periódu T = 2s a počiatočnú fázu φ = 60o.

Riešenie:

fyzika-kmitanie-10.gif


11.

Ako sa čo najrýchlejšie dostať z Európy do Austrálie?

Riešenie:

Vykopte šachtu z Európy do Austrálie, cez stred Zeme! Ak do šachty v Európe spadnete, budete kmitať medzi Európou a Austráliou. Čas cesty tam a naspäť je periódou tohto kmitavého pohybu.

fyzika-kmitanie-11.gif