sk|cz|

Electromagnetic oscillator

1. Uveďte zloženie a vlastnosti elektromagnetického oscilátora.

Riešenie:

Elektromagnetický oscilátor je obvod striedavého prúdu s cievkou (indukčnosť) a s kondenzátorom (kapacita ). Volá sa tiež oscilačný obvod alebo obvod LC. V oscilačnom obvode sa periodicky premieňa elektrická energia na magnetickú energiu a opačne. V oscilačnom obvode vzniká elektromagnetické kmitanie. Pre frekvenciu elektromagnetického oscilátora (vlastné kmitanie oscilátora) platí Thomsonov vzťah:

fyzika-elektromagneticky-oscilator-1.gif


2.

Ako sa bude meniť frekvencia kmitania oscilačného obvodu, keď budeme platne kondenzátora v oscilačnom obvode navzájom približovať?

Riešenie:

 fyzika-elektromagneticky-oscilator-2.gif

Ak budeme platne kondenzátora v oscilačnom obvode navzájom približovať, d sa bude zmenšovať, C zväčšovať a frekvencia f sa bude zmenšovať.


3.

Oscilačné obvody majú parametre: 

 fyzika-elektromagneticky-oscilator-3z.gif

Ktorý obvod kmitá s vyššou frekvenciou?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektromagneticky-oscilator-3.gif

Obidva oscilačné obvody kmitajú s rovnakými frekvenciami f1 = f2 = 6,3 MHz.


4.

Oscilačný obvod tvorí kondenzátor s kapacitou C = 10μF a cievka s meniteľnou indukčnosťou. V akom intervale sa musí meniť indukčnosť cievky, aby sa frekvencia vlastného kmitania oscilačného obvodu menila v intervale od 400Hz do 500Hz?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektromagneticky-oscilator-4.gif 

Indukčnosť cievky sa musí meniť od L1 = 16mH do L2 = 10mH.


5.

Oscilačný obvod sa skladá z cievky s indukčnosťou L = 3mH a platňového kondenzátora , ktorého platne majú tvar diskov s polomerom 1,2cm. Vzájomná vzdialenosť platní je 0,3mm. Určite periódu oscilačného obvodu. Ako sa zmení perióda obvodu, ak medzi platne kondenzátora vložíme dielektrikum s εr = 4?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektromagneticky-oscilator-5.gif 

Ak medzi platne kondenzátora vložíme dielektrikum s εr = 4, perióda obvodu sa zdvojnásobí.


6.

K cievke so stálou indukčnosťou L pripojíme kondenzátor s kapacitou C1. Zistíme, že oscilátor kmitá s vlastnou frekvenciou f1 = 100kHz. Ak pripojíme k tejto cievke kondenzátor s kapacitou C2, bude oscilátor kmitať s vlastnou frekvenciou f2 = 160kHz. Akú vlastnú frekvenciu bude mať oscilátor, ak k cievke pripojíme obidva kondenzátory spojené

  • a) paralelne
  • b) sériovo

Riešenie:

Rozbor:

f1 = 100kHz = 105s-1,  f2 = 160kHz = 1,6.105s-1

 fyzika-elektromagneticky-oscilator-6.gif