sk|cz|

Assigning the oxidation states of elements

Pri určovaní oxidačného čísla jednotlivých prvkov zlúčeniny sa treba riadiť niekoľkými jednoduchými pravidlami.
 • a) Oxidačné číslo atómu v elementárnom (atomárnom, molekulárnom) stave sa rovná 0 (Au0, Mn0, Fe0,...)
 • b) Súčet oxidačných čísel v neutrálnej molekule sa rovná nule [(H2)0, (H2SO4)0]
 • c) Pre ióny platí:
  - Súčet oxidačných čísel iónu sa rovná veľkosti jeho náboja, inými slovami jeho iónovému mocenstvu (NaI je ekvivalentné Na1+, čiže tiež Na+)
  - Súčet oxidačných čísiel všetkých atómov prvkov tvoriacich viacatómový ión zlúčeniny sa rovná iónovému mocenstvu- náboju. Napr. síranový anión SO42-: (SVIO-II 4)2- vypočítame ako 6 za síru + 4x(-2)
  za kyslík = -2; amónny katión NH4+: (N-IIIHI4)+ t.j. -3 za dusík + 4x(+1) za vodík = +1
 • d) Pre vodík platia nasledujúce pravidlá:
  - Oxidačné číslo vodíka v zlúčeninách s polokovmi je +I (HIF-I, HICl-I, N-IIIHI3, C-IVHI4, HI2S-II...)
  - Oxidačné číslo atómu vodíka v zlúčeninách s kovmi- hydridoch je –I (LiIH-I, CaIIH-I2)

 • e) Pre kyslík platí:
  - kyslík má najčastejšie oxidačné číslo –II (CaIIO-II, PV2O-II5, SVIO3-II...)
  - v peroxidoch má atóm kyslíka oxidačné číslo –I, celá peroxidová skupina(O2)-II–II (H2IO2-II,LiI2O-II 2, CaIIO-II 2)
  - atóm kyslíka má v hyperoxidoch O2-I oxidačné číslo –I/2, celá hyperoxidová skupina má oxidačné číslo -I (HIO-I 2, KIO-I 2)
  - oxidačné číslo atómu kyslíka v ozonidoch je –I/3, celá skupina O3-I má oxidačné číslo –I (KIO-I 3)
  - kladné oxidačné číslo ( I alebo II) má kyslík v zlúčeninách s fluórom- fluoridoch kyslíka (O2IF-I 2, OIIF-I 2)

 • f) Alkalické kovy (1.A podskupina PSP) majú v zlúčeninách oxidačné číslo I (NaIClI, KI2SVIO-II 4
 • g) Kovy alkalických zemín (2.A podskupina PSP) majú oxidačné číslo II (CaIIO, BaII(O-IIHI)2)
 • h) Oxidačné číslo fluóru je vždy –I (KIF-I, BaIIF-I2, XeVIF-I 6)


Maximálne oxidačné číslo prvku hlavnej podskupiny periodickej sústavy sa rovná číslu skupiny v periodickej sústave (vápnik patrí do II.A podskupiny, jeho maximálne oxidačné číslo je CaII; mangán patrí do VII.B podskupiny, jeho maximálne oxidačné číslo je MnVII; osmium patrí do VIII.B, jeho maximálne oxidačné číslo je OsVIII; chlór patrí do VII.A, jeho maximálne oxidačné číslo je ClVII)

Minimálne oxidačné číslo prvku hlavnej podskupiny vypočítame nasledovne- číslo skupiny prvku —8. Je to náboj, ktorý vznikne doplnením elektrónov daného prvku do oktetu.(kyslík patrí do VI.A podskupiny, jeho minimálne oxidačné číslo je 6 – 8 = –2 , čiže O-II; dusík patrí do V.A podskupiny PSP, jeho minimálne oxidačné číslo je 5 – 8 = –3, teda N-III; uhlík patrí do IV.A podskupiny, jeho minimálne oxidačné číslo je 4 – 8 = –4 teda C-IV; vodík patrí do I.A, jeho minimálne oxidačné číslo je 1 – 2 = –1, teda H-I- ide o výnimku, pri vodíku sa nedosahuje oktetový stav, ale dubletový)


1. Určite oxidačné čísla všetkých atómov v zlúčeninách:

a. N2O3                                  g. H2O

b. SO2                                            h. KNO3

c. Al2O3                                  i. CaF2

d. PBr5                                    j. NaBO2

e. FeI2                                     k. XeF6

f. KMnO4                                l. Al2(SO4)3

Riešenie:

urcovanie-ox-cisla-1-a.gif

urcovanie-ox-cisla-1-b.gif


2. Určite oxidačné čísla vyznačených atómov:

a. CuCl                                    g. H4XeO6

b. FeSO4                                         h. HClO

c. AlH3                                    i. FeCO3

d.Ti(OH)4                                j. HgS

e.V2O5                                     k. KCl

f. HMnO4                                l. NH3

Riešenie:

a. CuICl                                  g. H4XeVIIIO6

b. FeIISO4                                      h. HClIO

c. AlIIIH3                                 i. FeIICO3

d. TiIV(OH)4                            j. HgIIS

e. VV2O5                                 k. KICl

f. HMnVIIO4                            l. NIIIH3


3. Určite oxidačné čísla všetkých prvkov v nasledujúcich zlúčeninách:

a. NaCl                                       f. TeO3
b. AlCl3                                      g. NH4SCN
c. H2SO4                                    h. Re2O7
d. CaF2                                       i. KIO3
e. Ca(OH)2                                  j. Na2HPO4

Riešenie:

a. NaICl-I                                 f. TeVIO-II3  

b. AlIIICl-I3                              g. N-IIIHI4S-IICIVN-III (H má vždy +I, C má +IV, S má v tiokyanatanoch-II, N                                               dopočítame aby bola molekula ako celok neutrálna)

c. HI2SVIO-II4                          h. ReVII2O-II7

d. CaIIF2-I                                i. KIIVO-II3

e. CaII(O-IIHI)2                               j. NaI2HIPVO-II4


4. Určite oxidačné čísla vyznačených prvkov:

a. PbCO3                                g. NaNO2

b. Cl2                                      h. HgI2

c. NaH                                    i. Na2S

d. BaO2                                  j. Ba(NO3)2

e. RuO4                                  k. NF3

f. SnCl2                                   l.NaF

Riešenie:

a. PbIICO3                               g. NaNIIIO2

b. Cl02                                     h. HgIII2

c. NaH-I                                  i. Na2S-II

d. BaO-I2                                 j. Ba(NVO3)2

e. RuVIIIO4                               k. NIIIF3

f. SnIVCl2                                l. NaF-I


5.Určite oxidačné čísla všetkých prvkov a dbajte pri tom na zachovanie celkového náboja iónov:

a. (CrO4)2-                               f. (HSO4)-

b. (S2O3)2-                               g. (Cr2O7)2-

c. (ClO2)-                                 h. (H3OsO6)-

d. (HS)-                                    i. (IO2)-

e. (H2PO4)-                              j. (CN)-

Riešenie:

a. (CrVIO-II4)2-                          f. (HISVIO-II4)-

b. (SVIS-IIO-II3)2-  (jeden atóm síry má oxidačný stupeň +VI, druhý –II

                                               g. (CrVI2O-II7)2-

c. (ClIIIO-II2)-                            h. (HI3OsVIIIO-II6)-

d. (HIS-II)-                                i. (IIIIO-II2)-

e. (HI2PVO-II4)-                         j. (CIIN-III)-