sk|cz|

Electric current in metals

1.

Charakterizujte dôležité vlastnosti jednosmerného elektrického prúdu!

Riešenie:

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-1.gif


2.

Pri rozbiehaní elektrickej súpravy ozubnicovej dráhy sa odoberá z vedenia prúd 500A. Určite celkový elektrický náboj, ktorý prenesú voľné elektróny za 1 minútu. Koľko elektrónov prešlo vodičom? e = 1,602.10-19C.

Riešenie:

Rozbor:

I = 500A,  t = 60s,  e = 1,602.10-19C  Q = ?,  n = ?

 fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-2.gif

Celkový elektrický náboj prenesený elektrónmi je Q = 3.104C. Vodičom prešlo 1,87.1023 elektrónov.


3.

Telegrafný kábel z medi (ρ = 0,017.10-6Ώ.m) medzi Sninou a Humenným mal prierez 8mm2 a rezistanciu 46,75Ώ. Akú mal dĺžku?

Riešenie:

Rozbor:

S = 8.10-6m2,  R = 46,75 Ώ,  ρ = 0,017.10-6Ώ.m,   l = ?

 fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-3.gif

Kábel mal dĺžku 22 km.


4.

Nikelínový drôt (ρ1 = 0,4.10-6Ώm) má dĺžku l1 = 1,25m. Akú dĺžku by mal konštantánový drôt (ρ2 = 0,5.10-6Ώm) s rovnakým prierezom a rovnakým ohmickým odporom?

Riešenie:

Rozbor:

l1 = 1,25m,  ρ1 = 0,4.10-6Ώm,  ρ2 = 0,5.10-6Ώm,  l2 = ?

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-4.gif 

Dĺžka konštantánového drôtu by bola l2 = 1m.


5.

Platinový odporový teplomer (α = 3,9.10-3K-1) má pri teplote 200C odpor 500Ώ. Odpor teplomera v rozpálenej peci je 2500Ώ. Aká je teplota pece?

Riešenie:

Rozbor:

R20 = 500Ώ,  Rt = 2500Ώ,  α = 3,9.10-3K-1,   t1 = 200C,  Δt = ?,  t2 = ?

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-5.gif 

Teplota rozpálenej pece je 10460C.


6.

Drôt z medi (ρ1 = 0,02.10-6Ώm) s priemerom d1 = 4mm je potrebné nahradiť hliníkovým drôtom (ρ2 = 0,03.10-6Ώm) rovnakej dĺžky. Aký hrubý musí byť hliníkový drôt, aby sa odpor nezmenil?

Riešenie:

Rozbor:

d1 = 4.10-3m,  ρ1 = 0,02.10-6Ώm,  ρ2 = 0,03.10-6Ώm,  d2 = ?

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-6.gif 

Hrúbka hliníkového drôtu musí byť asi 4,9mm.


7.

Dva rezistory R1, R2 pri sériovom zapojení majú výsledný odpor 5 Ώ, pri paralelnom 1,2 Ώ. Aké odpory majú jednotlivé rezistory?

Riešenie:

Rozbor:

R1 = x,  R2 = y

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-7.gif 

Odpory rezistorov sú R1 = 2 Ώ a R2 = 3 Ώ, alebo R1 = 3 Ώ a R2 = 2 Ώ


8.

Rezistor s odporom R = 3,8 Ώ je zapojený na elektromotorické napätie Ue = 12V. Obvodom prechádza prúd I = 3A. Určite vnútorný odpor, svorkové napätie a maximálny prúd.

Riešenie:

Rozbor:

R = 3,8Ώ,  Ue = 12V,  I = 3A,  Ri = ?.  U = ?,  Imax=?

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-8.gif 

Vnútorný odpor je Ri = 0,2 Ώ, svorkové napätie U =11,4V a maximálny (skratový) prúd Imax = 60A.


9.

Ku zdroju elektromotorického napätia 15 V s vnútorným odporom 5 Ώ je pripojený rezistor s odporom 10 Ώ. Ku svorkám zdroja napätia je paralelne pripojený kondenzátor s kapacitou 1μ F. Určite náboj na kondenzátore!

Riešenie:

Rozbor:

R = 10 Ώ,  Ri = 5 Ώ,  Ue = 15 V,  C = 10-6F,  Q = ?

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-9.gif 

Náboj kondenzátora je Q = 10 μC.


10.

Zopakujte si vedomosti krátkym testom!

1.)    Dohodnutý smer elektrického prúdu v kovoch je smer pohybu

        a.) častice s kladný elektrickým nábojom

        b.) častice so záporným elektrickým nábojom

        c.) častice bez náboja

        A.) a,b,c     B.) a      C.) b, c

fyzika-elektricky-prud-v-kovoch-10.gif

Riešenie:

1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6B, 7C.

 

 

Obsah sa pripravuje...