sk|cz|

Fabric characteristics

1.

Ktoré fyzikálne veličiny charakterizujú látku?

Riešenie:

fyzika-latkove-charakteristiky-1.gif


2.

Určite pokojové hmotnosti atómov prvkov H, C, Zn. Aká je relatívna hmotnosť Uránu, ak jeho pokojová hmotnosť je ma(U) = 3,95.10-25kg. Využite tabuľky.

Riešenie:

 fyzika-latkove-charakteristiky-2.gif

Relatívna hmotnosť Uránu je asi Ar(U) =238


3.

Určite približný počet atómov, ktoré sú obsiahnuté v železnom závaží s hmotnosťou 1 kg. Aký dlhý rad by vznikol zoradením všetkých týchto atómov tesne vedľa seba do jednej priamky. Priemer atómu je asi 10-10m.

Riešenie:

Rozbor:

m = 1 kg, d = 10-10m, mu = 1,66.10-27kg, Ar(Fe) = 55,847

fyzika-latkove-charakteristiky-3.gif 

V jednom kilograme železa je 1025 atómov. Dĺžka radu zostaveného z týchto atómov by bola 1012km. Je to dĺžka asi 6600 krát väčšia ako vzdialenosť Zem – Slnko.


4. Určite počet elektrónov, ktoré sú obsiahnuté v medi s hmotnosťou 1g. Aká je ich celková hmotnosť, ak hmotnosť jedného elektrónu je 9,1.10-31kg?

Riešenie:

Rozbor:

m = 1g = 10-3kg, me = 9,1.10-31kg, mu = 1,66.10-27kg, Ar (29Cu) = 63,546

Pokojová hmotnosť atómu Cu:

ma (Cu) = mu.Ar(Cu)

ma (Cu) = 1,66.10-27kg.63,546 = 105,486.10-27kg

Počet molekúl:

fyzika-latkove-charakteristiky-4.gif

Počet elektrónov:

29Cu – každá molekula má 29 elektrónov

N‘ = 29.N = 29.9,48.1021 = 2,75.1023

Hmotnosť všetkých elektrónov:

m = N‘.me = 2,75.1023. 9,1.10-31kg = 25.10-8kg

V jednom grame medi je 2,75.1023elektrónov, ktoré majú hmotnosť 25.10-8kg.


5.

Zistite, či molekula kyseliny dusičnej HNO3 má väčšiu hmotnosť ako molekula oxidu strieborného Ag2O. Použite tabuľky.

Riešenie:

HNO3 

Ar(H) = 1,008

Ar(N) = 14,010

3.Ar(O)= 48,000

Ar (HNO3) = 63,018  m(HNO3) = 63,048.1,66.10-27kg

                              m(HNO3) = 1, 46.10-25kg

Ag2O 

2.Ar(Ag) = 215,74

Ar(O) = 16,00

Ar(Ag2O)= 231,74     m(Ag2O) = 231,74.1,66.10-27kg

                              m(Ag2O) = 3,8469.10-25kg

m(Ag2O) > m(HNO3)

Predpoklad neplatí.


6.

Vypočítajte, aké látkové množstvo predstavuje 4,82.1024 atómov vodíka.

Riešenie:

Rozbor:

N = 4,82.1024atómov vodíka, NA= 6,022.1023mol-1

fyzika-latkove-charakteristiky-6.gif fyzika-latkove-charakteristiky-6.gif 

Dané množstvo atómov vodíka predstavuje n = 8 molov.


7.

Určite látkové množstvo vody s objemom 3,6 l.

Riešenie:

Rozbor:

V = 3,6 l, m = 3,6 kg,

2Ar(H) = 2, 016

Ar(O) = 16,000

Ar(H2O) = 18,016

Mm = 18,016.10-3kg.mol-1

fyzika-latkove-charakteristiky-7.gif 

Objem 3,6 litrov vody je 200 molov.


8.

Zistite, či možno naliať do valca s objemom 10 cm3 vodu s látkovým množstvom 1 mol.

Riešenie:

Rozbor:

n = 1 mol, V = 10 cm3, mM = 18,016.10-3 kg, (príklad 7), ρ = 103 kg.m-3

Objem jedného molu vody:

fyzika-latkove-charakteristiky-8.gif 

Objem valca VV = 10 cm3

VM > VV

Vodu do valca nemožno naliať, lebo objem jedného molu vody je 18 cma nádoby len 10 cm3.


9.

Miestnosť má rozmery a = 4m, b = 4m, c = 3m. Koľko je v nej molekúl vzduchu? (Mm = 29.10-3kg.mol-1, ρ = 1,276kg.m-3)

Riešenie:

Rozbor:

V = a.b.c

V =4m.4m.3m = 48 m3,

Mm = 29.10-3kg.mol-1, ρ = 1,276kg.m-3

fyzika-latkove-charakteristiky-9.gif 

V miestnosti je asi 13.1026molekúl.


10. Z povrchu vodnej kvapky s objemom 1 mm3 sa za 1 sekundu vyparí voda obsahujúca asi 106 molekúl. Za aký čas sa vyparí celá kvapka?

Riešenie:

Rozbor:

V = 1mm3 = 10-9m3, N‘ = 1016s-1, Mm(H2O) = 18,016.10-3kg.mol-1

ρ = 1000 kg.m-3, NA = 6,022.1023mol-1

fyzika-latkove-charakteristiky-10.gif 

Celá kvapka sa vyparí za necelú 1 hodinu.