sk|cz|

Kirchhoff's laws

1. Vysvetlite použitie Kirchhoffových zákonov v elektrotechnike.

Riešenie:

Kirchhoffove zákony sa používajú pri riešení rozvetveného elektrického obvodu –( elektrickej siete), ktorý má viac zdrojov a rezistory sú rôzne pospájané. Uzol je miesto v obvode, kde sa stýkajú najmenej tri vodiče. Vetva je časť elektrického obvodu medzi dvoma uzlami.

fyzika-kirchoffove-zakony-1.gif


2.

Prúd 1,5A sa rozvetvuje do dvoch paralelne zapojených rezistorov R1 = 4Ώ a R2 = 6Ώ. Aký veľký prúd je v každom rezistore?

Riešenie:

Rozbor:

I = 1,5A,  R1 = 4Ώ ,  R2 = 6Ώ,  I1 = ?,  I2 = ?

fyzika-kirchoffove-zakony-2.gif 

Rezistormi prechádzajú prúdy I1 = 0,9A, I2 = 0,6A.


3.

Dva spotrebiče s odpormi R1 = 400Ώ a R2 = 600Ώ sú paralelne zapojené a pripojené na napätie na napätie 300V. Určite elektrické prúdy prechádzajúce spotrebičmi.

Riešenie:

Rozbor:

R1 = 400Ώ,   R2 = 600Ώ,  U = 300V,  R = ?,  I = ?,  I1 = ?,  I2 = ?

 fyzika-kirchoffove-zakony-3.gif

Spotrebičmi prechádzajú prúdy I1 = 075A a I2 = 0,5A.


4.

Ampérmeter má rozsah 1,2A a odpor 0,02Ώ. Aký musí byť odpor bočníka, aby sme mohli merať prúdy do 6A?

Riešenie:

Rozbor:

I = 1,2A,  RA = 0,02Ώ, I‘ = 6A,   Rb = ?

fyzika-kirchoffove-zakony-4.gif 

Odpor bočníka musí byť Rb = 0,005Ώ.


5.

Voltmeter je konštruovaný na maximálne napätie 10V a chceme merať napätie do 100V. Aký bude odpor predradeného rezistora, ak RV = 1kΏ?

Riešenie:

Rozbor:

U‘ = 100V,  U = 10V,  RV = 1000Ώ,  Rp = ?

fyzika-kirchoffove-zakony-5.gif 

Odpor predradeného rezistora bude 9kΏ.