sk|cz|

Electric current in gases and vacuum

1.

Ako vzniká elektrický prúd v plynoch a vo vákuu?

Riešenie:

Elektrický prúd v plynoch (výboj) je usporiadaný pohyb voľných iónov a elektrónov. Len ionizovaný plyn vedie elektrický prúd. Ionizačná energia je najmenšia možná energia, ktorá je potrebná na ionizáciu plynu (na rozbitie neutrálneho atómu na ióny a elektróny

Ionizačná energia:

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-1a.gif

m = hmotnosť častice,

v = rýchlosť častice,

Q = náboj častice,

λ = stredná voľná dráha častice,

E = veľkosť intenzity elektrického poľa,

U = napätie medzi elektródami

Elektrický prúd vo vákuu – katódové žiarenie – je usmernený tok elektrónov emitujúcich kolmo z katódy.

  • Fotoemisia elektrónov = emisia spôsobená silným svetlom
  • Termoemisia elektrónov = emisia spôsobená vysokou teplotou
  • Výstupná práca = najmenšia energia potrebná na uvoľnenie elektrónu z telesa

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-1b.gif


2.

Medzi platňami kondenzátora so vzduchovým dielektrikom, ktoré sú od seba vzdialené 0,5 cm je elektrické napätie 10kV. Akú rýchlosť má elektrón v okamihu zrážky s molekulou kyslíka, ktorú ionizoval?Aká je stredná voľná dráha elektróna?

Riešenie:

Rozbor:

l = 5.10–3m,  U = 104V,  Ei = 13,6eV = 13,6.1,602.10–19J = 21,787.10–19J, Q = e =1,602.10–19C, 

me = 9,1.10–31kg,

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-2.gif 

  • Elektrón v okamihu zrážky s molekulou kyslíka mal rýchlosť v = 2,2.106m.s–1
  • Stredná voľná dráha elektróna je 6,8μm.


3.

Pri akom napätí sa rozsvieti neónová lampa pri ionizačnej energii 21,6eV a strednej voľnej dráhe elektrónov 1mm. Vzdialenosť medzi elektródami lampy je 1cm.

Riešenie:

Rozbor:

Ei(Ne) = 21,6eV = 34,6.10-19J,  λ = 10–3m,  l = 10–2m,  Q = e = 1,602.10-19C, U = ?

Ei  = Q.E.λ

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-3.gif 

Neónová lampa sa rozsvieti pri napätí U = 216V.


4.

Napätie medzi anódou a katódou, ktoré sú vo vzdialenosti 10cm je 300V. Určite veľkosť rýchlosti elektrónov pri dopade na anódu, ich zrýchlenie a čas pohybu od katódy na anódu.

Riešenie:

Rozbor:

l = s = 10–1m,  U = 300V,  Q = e = 1,602.10–19C,  me = 9,1.10–31kg

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-4.gif 

  • Rýchlosť elektrónov pri dopade na anódu je v = 10,3.106m.s-1.
  • Ich zrýchlenie a = 530.1012m.s–2 .
  • Čas pohybu elektrónov od katódy na anódu je t =0,0194μs.

5.

Určite koľkokrát je rýchlosť elektrónov pri dopade na anódu pri napätí U1=360V väčšia ako pri napätí U2=40V.

Riešenie:

Rozbor:

U1 = 360V,  U2 = 40V.

 fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-5.gif

Rýchlosť elektrónov pri dopade na anódu pri napätí U1=360V je trikrát väčšia ako pri napätí U2=40V.


6.

Elektrón vletel medzi horizontálne vychyľovacie platničky televíznej obrazovky. Za predpokladu že medzi nimi je homogénne elektrické pole s intenzitou 105V.m–1 a že zanedbáme vplyv tiažového poľa, určite zrýchlenie elektrónu v elektrickom poli!

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-6.gif

Zrýchlenie elektrónu v elektrickom poli je a = 176.1014m.s–2.


7.

Ak je veľkosť intenzity elektrického poľa 3.106V.m–1, nastáva vo vzduchu pri normálnom tlaku iskrový výboj. Vypočítajte kinetickú energiu elektrónu, ktorú dosiahne, ak jeho stredná voľná dráha je 5.10–6m.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-7.gif

Kinetická energia elektrónu je Ek = 2,4.10–18J.


8.

Pri napätí 800V vzniká v katódovej trubici prúd 5mA. Aké teplo sa uvoľní na anóde za 1minútu, ak predpokladáme, že celá kinetická energia sa premenila na teplo?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-8.gif


9.

Elektrón, ktorý v elektrickom poli prešiel z bodu A do bodu B, zväčšil veľkosť svojej rýchlosti z 800km.s–1 na 4000km.s–1. Určite napätie medzi týmito bodmi!

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-9.gif 

Napätie medzi bodmi A,B je U = 44V.


10.

Medzi zemou a mrakom vznikol výboj vo forme blesku, pri ktorom bol prenesený náboj 20C. Rozdiel potenciálov medzi mrakom a zemou bol 106V. Blesk trval 10–3s. Určite energiu výboja a prúd .

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-elektricky-prud-v-plynoch-a-vakuu-10.gif