sk|cz|

Units of physical quantities

1. Uveďte základné, doplnkové a násobné fyzikálne jednotky.

Riešenie:

Základné fyzikálne jednotky:

Veličina Názov Značka
Dĺžka meter m
Hmotnosť kilogram kg
Čas sekunda s
Elektrický prúd
ampér A
Termodynamická teplota
kelvin K
Látkové množstvo
mol mol
Svietivosť kandela cd

Doplnkové fyzikálne jednotky:

Veličina Názov Značka
Rovinný uhol
radián rad
Priestorový uhol
steradián sr

Násobné fyzikálne jednotky:

giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10-3
mikro μ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2


2. Uveďte odvodené fyzikálne jednotky s pomenovaním.

Riešenie:

Odvodené fyzikálne jednotky s pomenovaním:

Veličina Názov Značka Iné jednotky
Frekvencia hertz Hz S-1
Sila newton N  
Tlak pascal Pa N.m-2
Energia, práca, teplo
joule J N.m
Výkon watt W N.s-1
Elektrický náboj
coulomb C A.s
Elektrické napätie
volt V J.C-1
Elektrická kapacita
farad F C.V-1
Elektrický odpor
ohm Ώ V.A-1
Elektrická vodivosť siemens S A.V-1
Magnetický indukčný tok
weber Wb V.s
Indukčnosť henry H Wb.A-1
Magnetické indukcia
tesla T Wb.m-2
Svetelný tok
lumen lm cd.sr
Osvetlenie lux lx Lm.m-2