sk|cz|

Degradation and polarization of light

1. Vysvetlite rozklad a polarizáciu svetla.

Riešenie:

fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-1.gif


2.

Vlnová dĺžka čiary vodíka H2 vo vzduchu je λ0 = 656,4nm. Aká je jej vlnová dĺžka vo vode? (n = 1,33)

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-2r.gif

Vlnová dĺžka čiary vodíka H2 vo vode je λ = 493,5nm.


3. Zistite, či závisí rýchlosť ktorou sa šíri svetlo od jeho frekvencie

fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-3z.gif

Riešenie:

fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-3r.gif 

Vo vákuu rýchlosť svetla nezáleží od frekvencie, v prostredí záleží.


4. Odvoďte vzťah pre výpočet Brewsterovho uhla – uhla úplnej polarizácie.

Riešenie:

Pri polarizačnom uhle αp je odrazený lúč kolmý na lomený lúč.
 
fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-4.gif
Vzťah pre výpočet Brewsterovho uhla je tgαp = n1,2


5. Uhol úplnej polarizácie pre nepriehľadný email je αp = 580.Aký je index lomu emailu? (n1=1,n2=?)

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-5.gif 

Index lomu emailu je n2 = 1,6


6. Vypočítajte Brewsterov uhol úplnej polarizácie pre:

  • vodu: n = 1,33
  • sklo: n = 1,5
  • diamant: n = 2,465

Riešenie:

 fyzika-rozklad-a-polarizacia-svetla-6.gif

Brewsterov uhol úplnej polarizácie je pre vodu 530, sklo 56,30 a diamant 680.