sk|en|

Skládání sil

1.Vysvětlete což je skládání sil a rozklad síly!

Řešení:

Skládání sil je nahrazení soustavy sil jednou silou - výslednicí.

Pohybové účinky tělesa se ​​nezmění.Rozklad síly je nahrazení síly soustavou sil se stejným účinkem.

Dvě síly působící v jednom bodě které

  • a) působí stejným směrem : F = F1 + F2
  • b) působí opačným směrem : F = F1 – F2
  • c) jsou na sebe kolmé : F2 = F12 + F22
  • d) svírají úhel  φ : F2 = F12 + F22 – 2.F1.F2.cos(180o – φ)

 

Dve sily

a) souhlasně rovnoběžné

F = F1 + F2

r = r1 + r2

F1.r1 = F2.r2

 

b) nesouhlasně rovnoběžné

F = F1 - F2

r = r1 - r2

F1.r1 = F2.r2


2.Dané jsou dvě síly F1 = 8 N, F2 = 6 N působící v jednom bodě. Vypočtěte jejich výslednici pokud:

  • a.) působí stejným směrem
  • b.) působí opačným směrem
  • c.) jsou na sebe kolmé
  • d.) svírají úhel φ = 60o

Řešení:

fyzika-skladanie-sil-2.gif


3.Na těleso o hmotnosti 50 kg působí dvě síly  F1 = 25N, F2 = 35 N pod úhlem φ = 30o. Určete zrychlení tělesa!

Řešení:

Rozbor:

m = 50 kg, F1 = 25N, F2 = 35 N, φ = 30o, a = ?

fyzika-skladanie-sil-3.gif

Zrychlení tělesa je je a = 1,16 m.s-2.


4.Určete velikost a polohu výslednice dvou rovnoběžných sil F1 = 70 N, F2 = 30 N, jejichž vektorové přímky jsou ve vzdálenosti 0,4 m. Síly působí stejným směrem.

Řešení:

Rozbor:

F1 = 70 N, F2 = 30 N, r = 0,4 m, F = ?, r1 = ?, r2 = ?

F = F1 +F2

F = 70 N + 30 N = 100 N

F = 100 N

Určenie r1, r2 :

fyzika-skladanie-sil-4.gif 

Výslednica síl je F = 100 N.

Její polohu určují vzdálenosti r = 0,12m, r2 = 0,28 m.


5.Určete velikost a polohu výslednice dvou sil F1 = 70 N, F2 = 30 N, jejichž vektorové přímky jsou ve vzdálenosti 0,4 m. Síly působí opačným směrem.

Řešení:

Rozbor:

F1 = 70 N, F2 = 30 N, r = 0,4 m, F = ?, r1 =?, r2 = ?

F = F1 – F2

F = 70 N – 30 N = 40 N

F = 40 N

Určenie r1, r2 :

fyzika-skladanie-sil-5.gif 

Výslednice sil je F = 40 N.
Její polohu určují vzdálenosti r1 = 0,3 m, r2 = 0,7 m.


6.Dva myslivci nesou zastřeleného srnce s hmotností 90 kg zavěšeného na vodorovné tyči. Vzdálenosti bodů, ve kterých je tyč podepřena rameny nosičů od působiště tíhové síly srnce jsou 0,8 ma 1 m. Vypočtěte velikost sil, které působí na ramena obou nosičů. Navrhněte změnu situace tak, aby se oba nosiči podíleli na nesení srnce stejně.

Řešení:

Rozbor:

m = 90 kg, Fg = 900 N, r1 = 0,8 m, r2 = 1 m, F1 = ?, F2 = ?

a.)

fyzika-skladanie-sil-6.gif 

  • a.) Na ramena nosičů působí síly F1 = 500 N a F2 = 400 N.
  • Druhá situace nastane, bude-li platit r1 = r2 = 0,9 m. Pak na ramena obou nosičů bude působit stejná síla F1 = F2 = 450 N.