sk|en|

Stabilita těles

1. Co rozumíme pod stabilitou těles?

Řešení:

Tuhé těleso může být ve třech rovnovážných polohách.

  • a.) Poloha stálá (stabilní) - těleso po vychýlení se vrátí do původní polohy
  • b.) Poloha volná (indiferentní)-těleso zůstane ve vychýlené poloze
  • c.) Poloha vratká (labilní) - těleso se nevrátí do původní polohy

 

zad1Stabilita podepřeného tělesa se ​​určuje velikostí práce, kterou je třeba provést, abychom těleso převrátili z polohy stabilní do polohy vratké.

W = m.g.(r – h)

m - hmotnost tělesa

h - vzdálenost těžiště od podstavy v nepřeklopené
poloze

r - vzdálenost těžiště od hrany kolem níž těleso překlápět

r - h - zvýšení těžiště při překlápění

 

Stabilita tělesa je velká, pokud těleso má velkou hmotnost a jeho těžiště je co nejnižší.


2.Rozměry cihly jsou a = 0,3 m, b = 0,15 m, c = 0,06 ma její hmotnost je 5 kg. Vypočítejte práci, kterou je třeba vynaložit na převrácení cihly kolem hrany b ze stálé do vratké polohy.

zad2-r 

Řešení:

Rozbor:

a = 0,3 m, b = 0,15 m, c = 0,06 m, m = 5 kg,

fyzika-stabilita-telies-2-r 

W = m.g.(r – h)

W = 5kg.10m.s-2.(0,1529m – 0,03m)

W = 50 kg.m.s-2.0,1229m = 6,145 J

W = 6,145 J

Na převrácení cihly třeba vynaložit práci W = 6,145 J.


3.Jakou práci je třeba vykonat při převrácení žulového bloku (ρ = 2800 kg.m-3) ​​tvaru krychle o hmotnosti 1000 kg, přes hranu, z jedné její stěny na druhou?

zad3

Řešení:

Rozbor:

m = 1000 kg, ρ = 2800 kg.m-3,

fyzika-stabilita-telies-3.gif 

Na převrácení žulového bloku třeba vykonat práci W = 1450 J


4.Těžký cihlový blok tvaru kvádru s výškou 2m a šířkou 1,5 m má hmotnost 2500 kg. Porovnejte práce potřebné při převracení bloku kolem třetí hrany podle obrázků.

zad4

Řešení:

fyzika-stabilita-telies-4.gif

Práce v druhém případě je dvakrát větší než v prvním případě.


5.Žulový čtyřboký pravidelný hranol (ρ = 2500 kg.m-3) ​​má podstavovú hranu 60 cm a výšku 80 cm. Jakou práci musíme vykonat, abychom hranol překlopily z rovnovážné stabilní polohy do vratké polohy. Hranol je postaven na čtvercové podstavě.

zad5

Řešení:

Rozbor:

ρ = 2500 kg.m-3, a = 60 cm = 0,6 m, b = 80 cm = 0,8 m, W = ?

fyzika-stabilita-telies-5.gif 

Na překlopení hranolu potřebujeme práci W = 720 J.