sk|en|

Důležité fyzikální konstanty

1.Uveďte důležité fyzikální konstanty.

Řešení:

 Normální tíhové zrychlení
 gn = 9,806m.s-2
 Gravitační konstanta  κ = 6,67.10-11N.m2.kg-2
 Hmotnosť Země  MZ = 5,97.1024kg
 Poloměr Země  RZ = 6,378.106m
 Hmotnost Slunce  MS = 2.1030kg
 Poloměr Slunce  RS = 6,96.108m
 Astronomická jednotka  1AU = 1,496.1011m
 Normální atmosférický tlak  p0 = 101 325 Pa
 Atomová hmotnostní konstanta  mu = 1,66.10-27kg
 Avogadrova konstanta  NA = 6,022.1023mol-1
 Boltzmannova konstanta  k = 1,38.10-23J.K-1
 Molární plynová konstanta  Rm = 8,314 J.K-1.mol-1
 Klidová hmotnost elektronu  me = 9,1.10-31kg
 Klidová hmotnost protonu  mp  = 1,672,10-27kg
 Klidová hmotnost neutronu  mn= 1,674.10-27kg
 Elektrický náboj elektronu (protonu)  |e| = 1,602.10-19 C
 Faradayova konstanta  F = 9,65.104C.mol-1
 Absolutní nula  T0 = 0 K = -273,15 °C
 Permitivita vakua Є0 = 8,854.10-12F.m-1
 Permeabilita vakua  μ0 = 4π.10-7H.m-1(N.A-2)
 Rychlost světla ve vakuu  c = 3.108m.s-1
 Planckova konstanta  h = 6,625.10-34J.s