sk|en|

Vlnění

1. Co je mechanické vlnění ?

Řešení:

fyzika-vlnenie-1.gif


2.Frekvenční rozsah lidské řeči je 200 Hz až 1,5 kHz. Určetě nejmenší a největší vlnovou délku příslušného zvukového vlnění! Rychlost zvuku ve vzduchu je asi 340 m.s-1.

Řešení:

Rozbor:

f1 = 200 s-1, f2 = 1500 s-1, v = 340 m.s-1.

 fyzika-vlnenie-2.gif

Vlnový rozsah lidské řeči je od 0,23 m do 1,7 m.


3.Ze zdroje zvuku se šíří ve vodě vlnění s periodou T = 2 ms a vlnovou délkou λ = 2,9 m. Jaká je rychlost zvuku ve vodě?

Řešení:

Rozbor:

T = 2 ms = 0,002s, λ = 2,9 m, v = ?

fyzika-vlnenie-3.gif 

Rychlost zvuku ve vodě v = 1450 m.s-1.


4.Postupné vlnění se šíří v pružném vlákně podle rovnice:

fyzika-vlnenie-4-z.gif

Řešení:

fyzika-vlnenie-4-r.gif

Postupné vlnění je charakterizováno ym = 4cm, T = 0,125s, λ = 0,2m, f = 8 Hz, v = 1,6m.s-1


5. Vlnění s periodou T postupuje podél osy x. Bod se souřadnicí x = 4 cm má v čase t = T/6 okamžitou výchylku y = 0,5 ym. Určete vlnovou délku λ!

Řešení:

Rozbor:

fyzika-vlnenie-5.gif 

Vlnění má vlnovú délku λ = 0,48 m.


6.Vlnění s periodou T as vlnovou délkou λ se šíří ze zdroje podél přímky. V čase t = T/2 má bod, který leží ve vzdálenosti x = λ / 3 od zdroje okamžitou výchylku y = 5 cm. Určitě amplitudu ym!

Řešení:

Rozbor:

fyzika-vlnenie-6.gif 

Amplituda vlnění je ym = 5,77 cm.


7. Vlnění s frekvencí 440 Hz se šíří fázovou rychlostí 340 ms-1. Vypočtěte fázový rozdíl kmitání dvou bodů x1 a x2, které leží na přímce procházející zdrojem vlnění ve vzájemné vzdálenosti 17 cm.

Řešení:

Rozbor:

f = 440 s-1, v = 340 m.s-1, d = 17 cm = 0,17 m


fyzika-vlnenie-7.gif

Fázový rozdíl je Δφ = 0,44π.


8. Ze zdroje vlnění, který kmitá s periodou T = 10-3s se šíří vlnění ve směru přímky. Dva body této přímky, vzdálené od zdroje x1 = 12m, x2 = 14,7 m kmitají s fázovým rozdílem 1,5 π. Určitě fázovou rychlost vlnění!

Řešení:

Rozbor:

fyzika-vlnenie-8.gif 

Fázová rychlost vlnění je v = 3600 m.s-1