cz|en|

Vlnenie

1. Čo je mechanické vlnenie ?

Riešenie:

fyzika-vlnenie-1.gif


2.Frekvenčný rozsah ľudskej reči je 200 Hz až 1,5 kHz. Určite najmenšiu a najväčšiu vlnovú dĺžku príslušného zvukového vlnenia! Rýchlosť zvuku vo vzduchu je asi 340 m.s-1.

Riešenie:

Rozbor:

f1 = 200 s-1, f2 = 1500 s-1, v = 340 m.s-1.

 fyzika-vlnenie-2.gif

Vlnový rozsah ľudskej reči je od 0,23 m do 1,7 m.


3.Zo zdroja zvuku sa šíri vo vode vlnenie s periódou T = 2 ms a vlnovou dĺžkou λ = 2,9 m. Aká je rýchlosť zvuku vo vode?

Riešenie:

Rozbor:

T = 2 ms = 0,002s, λ = 2,9 m, v = ?

fyzika-vlnenie-3.gif 

Rýchlosť zvuku vo vode je v = 1450 m.s-1.


4.Postupné vlnenie sa šíri v pružnom vlákne podľa rovnice:

fyzika-vlnenie-4-z.gif

Riešenie:

fyzika-vlnenie-4-r.gif

Postupné vlnenie je charakterizované ym = 4cm, T = 0,125s, λ = 0,2m, f = 8 Hz, v = 1,6m.s-1


5. Vlnenie s periódou T postupuje pozdĺž osi x. Bod so súradnicou x = 4 cm má v čase t = T/6 okamžitú výchylku y = 0,5ym. Určite vlnovú dĺžku λ!

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-vlnenie-5.gif 

Vlnenie má vlnovú dĺžku λ = 0,48 m.


6. Vlnenie s periódou T a s vlnovou dĺžkou λ sa šíri zo zdroja pozdĺž priamky. V čase t = T/2 má bod , ktorý leží vo vzdialenosti x = λ/3 od zdroja okamžitú výchylku y = 5 cm. Určite amplitúdu ym !

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-vlnenie-6.gif 

Amplitúda vlnenia je ym = 5,77 cm.


7. Vlnenie s frekvenciou 440 Hz sa šíri fázovou rýchlosťou 340 m.s-1. Vypočítajte fázový rozdiel kmitania dvoch bodov x1 a x2 , ktoré ležia na priamke prechádzajúcej zdrojom vlnenia vo vzájomnej vzdialenosti 17 cm.

Riešenie:

Rozbor:

f = 440 s-1, v = 340 m.s-1, d = 17 cm = 0,17 m


fyzika-vlnenie-7.gif

Fázový rozdiel je Δφ = 0,44π.


8. Zo zdroja vlnenia, ktorý kmitá s periódou T = 10-3s sa šíri vlnenie v smere priamky. Dva body tejto priamky, vzdialené od zdroja x1 = 12m, x2 = 14,7m kmitajú s fázovým rozdielom 1,5π. Určite fázovú rýchlosť vlnenia!

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-vlnenie-8.gif 

Fázová rýchlosť vlnenia je v = 3600 m.s-1