cz|en|

Gravitačný zákon

1. Akou veľkou silou pôsobí Mesiac na 1 m3 morskej vody (ρ = 1013 kg.m-3) na povrchu Zeme.

Riešenie:

Rozbor:

m(H2O)=1013 kg, mM =7,4.1022kg, r = 3,84.108m, κ = 6,67.10-11N.m2.kg-2

fyzika-gravitacny-zakon-1

Mesiac priťahuje 1 m3 morskej vody silou asi 0,034 N.


2.Akou silou je priťahovaný Mesiac k Zemi, ak mZ= 6.1024kg, mM = 7,4.1022kg. Vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom je 3,84.108m.

Riešenie:

fyzika-gravitacny-zakon-2 

Mesiac je k Zemi priťahovaný silou 2,05.1020N.


3.Dve rovnaké gule sa dotýkajú a pôsobia na seba gravitačnou silou Fg = 4,16.10-4 N. Aké majú polomery R, ak každá má rovnakú hmotnosť 4 tony?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-gravitacny-zakon-3 

Gule majú polomery R1 = R2 =0,8 m


4. Určite hmotnosť Mesiaca a hmotnosť Zeme z týchto údajov:

  • Mesiac : RM = 1,72.106m, gM = 1,67m.s-2
  • Zem : RZ = 6,378.106m, gZ =10m.s-2

Riešenie:

fyzika-gravitacny-zakon-4 

Hmotnosť Mesiaca je 7,4.1022 kg, Zeme 6.1024 kg.


5.Na povrchu Zeme je gravitačné zrýchlenie g = 10 m.s-2. V akej vzdialenosti od povrchu Zeme bude zrýchlenie polovičné?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-gravitacny-zakon-5

Gravitačné zrýchlenie je polovičné vo vzdialenosti asi 2566 km nad Zemou.


6. Kozmická loď sa pohybuje vo výške 300 km nad Zemou. Určite

  • a)    gravitačné zrýchlenie na tejto lodi
  • b)    obežnú rýchlosť kozmickej lode
  • c)    obežnú dobu lode okolo Zeme

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-gravitacny-zakon-6