cz|en|

Štatistika


1. Vysvetlite štatistické pojmy:

  • charakteristiky polohy
  • charakteristiky variability
Riešenie:

Charakteristiky polohy

a) Aritmetický priemer:
statistika1a

b) Geometrický priemer:
statistika1b

c) Harmonický priemer:
statistika1c

d) Modus mod(x) je najčastejšie sa vyskytujúca hodnota štatistického súboru.

e) Medián med(x) je:
  • stredná hodnota štatistického súboru, v ktorom sú štatistické jednotky usporiadané podľa veľkosti a ktorých je nepárny počet
  • aritmetický priemer dvoch stredných štatistických jednotiek, ak štatistický súbor má párny počet štatistických jednotiek

 

Charakteristiky variability

a) Variačné rozpätie

R = xmax - xmin

b) Rozptyl (disperzia)
statistika1d

c) Smerodajná odchýlka
statistika1e

2. Meraním v laboratóriu boli zistené nasledujúce dĺžky valčeka (v milimetroch):
{302;310;312;310;313;318;305;309;310;309}

Vypočítajte aritmetický, geometrický priemer, modus a medián.
Riešenie:

Množinu čísiel usporiadame podľa veľkosti:
{302;305;309;309;310;310;310;312;313;318}

statistika2

3. Auto išlo prvú polovicu cesty priemernou rýchlosťou v1 = 20 km/hod a druhú polovicu cesty priemernou rýchlosťou v2 = 80 km/hod. Akou priemernou rýchlosťou auto išlo?

Riešenie:

Auto každú polovicu cesty išlo rôznou rýchlosťou, preto ich prešlo za rôzne časy.
Priemernú rýchlosť auta vypočítame ako harmonický priemer rýchlostí v1 a v2.

statistika3

Priemerná rýchlosť auta bola 32 km/hod.

4. Určite interval, v ktorom sa s pravdepodobnosťou 68% sa nachádza skutočná hmotnosť ozubeného kolieska. Pri viacnásobnom vážení kolieska boli získané nasledujúce hmotnosti (v gramoch):

M = {324;330;327;319;334;304}
Riešenie:

statistika4

5. Dvaja poľovníci, poľovník A a poľovník B súťažili v streľbe na terč. Ktorý strieľal presnejšie a súťaž vyhral?

Získali nasledujúce zásahy:
A = {9;8;8;8;7}
B = {10;10;8;7;5}
Riešenie:

Poľovník A
statistika5a

Poľovník B
statistika5b

Rozptyl poľovníka A je s2(A) = 0,4 , poľovníka B je s2(B) = 3,6. Platí s2(A) < s2(B).
Lepšie strieľal a súťaž vyhral poľovník A.


6. U 20 pracovníkoch sa zisťoval mesačný zárobok v eurách. Vypočítajte aritmetický priemer mesačných zárobkov všetkých pracovníkov. Využite nasledujúcu tabuľku.

statistika-6z.gif

Riešenie:

statistika-6rn
 

Priemerný mesačný zárobok pracovníka je 951.5 €.


7.  Za mesiac november vymeškali študenti nasledujúce počty vyučovacích hodín:

  • Dievčatá: 2;0;6;10;2;2;4;2;5;2;
  • Chlapci: 4;4;0;2;10;2;6;2;3;10;

Porovnajte variabilitu obidvoch štatistických súborov.

Riešenie:

 statistika-7n

Variabilita vymeškaných hodín je u chlapcov nižšia ako u dievčat.