cz|en|

Guľa

1. Charakterizujte vlastnosti gule a jej častí:

  • guľa
  • guľová vrstva
  • guľový odsek
  • guľový výsek
  • guľový vrchlík / pás

Riešenie:

Guľa

r - polomer
d - priemer

gula-1

Guľová vrstva

p1,p2 - polomery rezov
v - výška vrstvy

gulova-vrstva

Guľový odsek

r - polomer gule
p - polomer odseku
v - výška odseku

gulovy-odsek

Guľový výsek

r - polomer gule
v - výška odseku

gulovy-vysek

Guľový vrchlík alebo pás

r = polomer gule
v = výška vrchlíka alebo pása

S = 2π.r.v

2. V tabuľke sú uvedené hodnoty charakterizujúce gule.

Doplňte tabuľku.

gula-2
Riešenie:

gula-2r

3. Tri gule s polomermi r1 = 3 cm, r2 = 4 cm, r3 = 5 cm treba roztopiť a zliať do jednej gule.

Aký bude polomer tejto gule?
Riešenie:

gula-3

Polomer novej gule bude R = 6 cm.

4. Kocka je vpísaná do gule s polomerom r = 6 cm.

Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
Riešenie:

gula-4

Počet percent: 333,73 : 9,0432 = 36,9 %
Objem kocky je 36,9 % objemu gule.

5. Aká je hmotnosť dutej mosadznej gule (ρ = 8,5 g.cm-3), ak vonkajší priemer je D = 12 cm a hrúbka steny je h = 2 mm.

Riešenie:

D = 12 cm
R = 6 cm
h = 2 mm = 0,2 cm
r = R – h = 6 – 0,2 = 5,8 cm
ρ = 8,5 g.cm-3

gula-5

6. Do rovnostranného valca je vpísaná guľa a kužeľ.

Určite pomer Vk : Vg : Vv
Riešenie:

Archimedova úloha

gula-6

Pomer Vk : Vg : Vv = 1 : 2 : 3.

7. Rovinný rez gule má dĺžku l = 125,6 cm. Vzdialenosť rezu od stredu gule je v = 6 cm.

Určite polomer gule a jej objem.
Riešenie:

gula-7

Polomer gule je r = 20,88 cm, jej objem je V = 38112 cm3.

8. Guľový odsek s výškou v = 5 cm, má objem V = 850 cm3.

Určite polomer pôvodnej gule r.
Riešenie:

gula-8

Polomer pôvodnej gule je r = 12,49 cm.

9. Výška guľového vrchlíka sa rovná tretine polomeru gule.

V akom pomere je povrch gule k obsahu vrchlíka?
Riešenie:

gula-9

Pomer je Sg : Sv = 6 : 1.

10. Vypočítajte hmotnosť dvojvypuklej sklenenej šošovky (ρ =3,5 g.cm-3), ktorej priemer je 10 cm a hrúbka 1,2 cm.

Riešenie:

Šošovku tvoria dva rovnaké guľové odseky.
2p = 10 cm
2v = 1,2 cm

gula-10

Hmotnosť šošovky je m = 165,64 g.