cz|en|

Dôležité fyzikálne konštanty

1. Uveďte dôležité fyzikálne konštanty.

Riešenie:
Dôležité fyzikálne konštanty:

 Normálne tiažové zrýchlenie  gn = 9,806m.s-2
 Gravitačná konštanta  κ = 6,67.10-11N.m2.kg-2
 Hmotnosť Zeme  MZ = 5,97.1024kg
 Polomer Zeme  RZ = 6,378.106m
 Hmotnosť Slnka  MS = 2.1030kg
 Polomer Slnka  RS = 6,96.108m
 Astronomická jednotka  1AU = 1,496.1011m
 Normálny atmosférický tlak  p0 = 101 325 Pa
 Atómová hmotnostná konštanta  mu = 1,66.10-27kg
 Avogadrova konštanta  NA = 6,022.1023mol-1
 Boltzmannova konštanta  k = 1,38.10-23J.K-1
 Molová plynová konštanta  Rm = 8,314 J.K-1.mol-1
 Pokojová hmotnosť elektrónu  me = 9,1.10-31kg
 Pokojová hmotnosť protónu  mp  = 1,672,10-27kg
 Pokojová hmotnosť neutrónu  mn= 1,674.10-27kg
 Elektrický náboj elektrónu (protónu)  |e| = 1,602.10-19 C
 Faradayova konštanta  F = 9,65.104C.mol-1
 Absolutná nula  T0 = 0 K = -273,15 °C
 Permitivita vákua  Є0 = 8,854.10-12F.m-1
 Permeabilita vákua  μ0 = 4π.10-7H.m-1(N.A-2)
 Rýchlosť svetla vo váku  c = 3.108m.s-1
 Planckova konštanta  h = 6,625.10-34J.s