cz|en|

Fyzika - príklady.eu

Príjemne ma prekvapil záujem študentov o moje stránky „Matematické cvičenia z učiva strednch škôl.“ To ma inšpirovalo pripraviť „Cvičenia z fyziky z učiva stredných škôl“, ktorý Vám predkladám. Príklady by Vám mohli pomôcť pri Vašom stredoškolskom štúdiu, pri príprave na maturitnú skúšku a tiež pri príprave na vysokoškolské štúdium. Pripomínam, aby ste pri riešení úloh vždy použili správnu jednotku fyzikálnej veličiny. Súhrn fyzikálnych vzťahov neuvádzam. Vzorce nájdete pri každej úlohe zvlášť.

Úlohy som vybral z rôznych stredoškolských učebníc a zbierok.

Ide hlavne o tieto publikácie:

 • Barták, F.: Zbierka úloh z fyziky pre SOŠ a SOU, Bratislava, SPN 1988
 • Bartuška, K.: Sbírka úloh pro střední školy I.II.III.IV., Prometheus 2002
 • Beňuška, J.: Zbierka úloh z fyziky. program PHARE 1997
 • Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky, Blava, ŠPÚ 2004
 • Koubek, V. a kol.: Zbierka úloh z fyziky pre gymnázium II., Bratidlava SPN 1988
 • Lank, a kol.: Fyzika v kocke pre SŠ. ART AREA 2000
 • Sitárová, E.: Skúšky na vysoké školy Mat – Fyz, Bratislava APN 1992
 • Svoboda,E.a kol : Fyzika pre technické odbory SOŠ, Bratislava, SPN 1994
 • Teplička, J. : Fyzika, Nitra, Enigma 1998
 • Tomanová, E.: Zbierka úloh z fyziky pre gymnázium I., Bratislava, SPN 1987
 • Tomanová, E.a kol.: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z fyziky pre gymnázium – štvorročné štúdium, Bratislava, ŠPÚ 2001
 • Vondra, M. : Cvičení k fyzike v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment 2002
 • Zámečník,J.: Prehľad stredoškolskej fyziky, Bratislava, SPN 1995