cz|en|

Názvoslovné prípony

-id je nevalenčná prípona, ktorá sa pripája ku koreňu názvu prvku alebo jeho začiatočnej časti, ak je elektronegatívnejšia časť anorg. látky zložená z atómov jedného prvku (niekedy aj dvoch prvkov), napr. chlorum – chlorid, nitrogenium – nitrid, oxygenium – oxid, suplhur – sulfid

-an je prípona charakterizujúca oxidačný stav centrálneho prvku. Pripája sa k valenčnej prípone, ktorá charakterizuje jeho oxidačný stav, napr. chlór – chlórny – chlórnan; ak je centrálny atóm v oxidačnom stave VI, pripája sa prípona -an priamo ku koreňu názvu prvku, napr. síra – síran.

Názvoslovné prípony pre kladné oxidačné čísla

 

Ox. číslo

 

Prípona
katiónov

 

Príklad

 

Prípona
aniónov

 

Príklad

 

Prípona
kyselín

 

Príklad


 I  -ný CuICl Chlorid meď -nan NaBrIO Brómnan sodný
-ná HClIO Kys. chlórna
 II  -natý FeIISO4 Síran železnatý -natan Na2ZnIIO2 Zinočnatan sodný -natá H2SnIIO2 Kys. cínatá
 III  -itý AlIIIH3 Hydrid hlinitý -itan KAlIIIO3 Hlinitan draselný -itá HIIIIO2 Kys. joditá
 IV  -ičitý TiIV(OH)4 Hydroxid titaničitý -ičitan CaSiIVO3 Kremičitan vápenatý -ičitá H2CIVO3 Kys. uhličitá
 V  -ičný/-ečný VV2O5 Oxid vanadičný -ičnan/ -ečnan Al(NIIIO3)3 Dusičnan hlinitý -ičná/ -ečná HIVO3 Kys. jodičná
 VI  -ový TeVIO3 Oxid telúrový -an Na2SVIO4 Síran sodný
-ová H2CrVIO4 Kys. chrómová
 VII  -istý ReVII2O7 Oxid renistý -istan KMnVIIO4
Manganistan draselný
-istá HMnVIIO4 Kys. manganistá
 VII  -ičelý RuVIIIO4 Oxid ruteničelý -ičelan  
K2H2OsVIIIO4
Dihydrogenosmičelan draselný
-ičelá H4XeVIIIO6 Kys. xenoničelá