cz|en|

Rovnica roviny

1. Akým spôsobom je v priestore určená rovina?

Riešenie:

Rovina v priestore je určená tromi rôznymi bodmi A,B,C, ktoré neležia na jednej priamke.

rovnica-roviny/rovnica-roviny-1 


2.Napíšte všeobecnú rovnicu roviny, v ktorej leží bod A [-1;5;0]. Prechádza rovina ρ počiatkom súradníc? Normálový vektor roviny je

rovnica-roviny-2z

Riešenie:

rovnica-roviny-2r 

Rovina x +2y +3z -9 = 0 neprechádza počiatkom súradníc.


3. V rovine ρ ležia tri body A[2 ; -4; 5], B[3; -1;4], C[0; -10; 7]. Napíšte parametrické vyjadrenie tejto roviny.

Riešenie:

rovnica-roviny-3


4.Rovina ρ je daná parametrickými rovnicami. Prepíšte ich do všeobecnej rovnice roviny.

Riešenie:

rovnica-roviny-4 

Rovnica roviny vo všeobecnom tvare je ρ: x + 9y +z -14 = 0


5. Napíšte rovnicu roviny σ, ktorá prechádza bodom A [3;4;-5] a je rovnobežná s vektormi

rovnica-roviny-5z

Riešenie:

rovnica-roviny-5r


6.Napíšte rovnicu roviny, ktorá prechádza bodmi A [2;-4;5], B [3;-1;4], C [0;1;6]

Riešenie:

rovnica-roviny-6 

Rovnica roviny je 8x + y + 11z – 67 = 0


7. Napíšte rovnicu roviny, ktorá je daná dvoma rovnobežnými priamkami:

rovnica-roviny-7z

Riešenie:

rovnica-roviny-7r 

Rovnica roviny je ρ: 2x + y -1 = 0


8.Napíšte všeobecnú rovnicu roviny τ , ktorá je rovnobežná s osou x a prechádza bodmi A[-2;-1;-3], B [2;3;0]

Riešenie:

rovnica-roviny-8 

Rovnica roviny je τ: 3y – 4z -9 =0


9. Napíšte rovnicu roviny π , ktorá prechádza bodom M[-4;0;4] a vytína na súradnicových osiach úseky p = 4, q = 3.

Riešenie:

rovnica-roviny-9 

Rovnica roviny π: 3x +4y +6z -12 =0


10. Daná je rovina ρ : 2x -2y +z -6 = 0. Vypočítajte uhly jej normály so súradnicovými osami x, y, z.

Riešenie:

rovnica-roviny-10 

Uhly normály so súradnicovými osami sú: α = 48,180,β= 131,810,γ= 70,570


11.Zistite či bod A [22;2;–5] leží v rovine

rovnica-roviny-11z.gif

Riešenie:

rovnica-roviny-11r.gif 

Bod A leží v rovine ρ.


12.Určite súradnicu „x“ bodu M [x;1,2], aby bod M ležal v rovine

rovnica-roviny-12z

Riešenie:

rovnica-roviny-12r 

Hľadaná súradnica bodu M je x = 2. Bod M [2;1;2].


13.Napíšte všeobecnú rovnicu roviny, ktorá prechádza bodom A a je kolmá na úsečku AB, ak platí:

rovnica-roviny-13z

Riešenie:

rovnica-roviny-13r 

Rovnica roviny je π : 5x - 3y + 2z + 31 = 0


14.Napíšte všeobecnú rovnicu roviny τ, ktorá vytína na súradnicových osiach úseky p = 2, q = 1, r = 5.

p = 2, q = 1, r = 5.

Riešenie:

 rovnica-roviny-14r

Rovnica roviny je τ : 5x + 10y +2z – 10 = 0


15.Napíšte rovnicu roviny π, ktorá prechádza bodom M a je kolmá na priamku p. Riešte pre zadanie:

rovnica-roviny-15z

Riešenie:

rovnica-roviny-15r

Rovnica roviny je π : 2x – y + 4z – 17=0


16.Ukážte, že body A,B,C,D ležia v jednej rovine. Riešte pre:

rovnica-roviny-16z

Riešenie:

rovnica-roviny-16r

 

Bod D[0;-10;7] leží v rovine π. Všetky body A,B,C,D ležia v rovine π.


17.Dané sú tri guľové plochy π, τ, ρ. Napíšte všeobecnú rovnicu roviny χ, ktorá prechádza stredmi týchto guľových plôch. Platí:

rovnica-roviny-17z

Riešenie:

rovnica-roviny-17r

Rovnica roviny je: x – y – z +4 = 0


18.Napíšte všeobecnú rovnicu roviny π, ktorá prechádza bodmi

rovnica-roviny-18z

Riešenie:

rovnica-roviny-18r 

Rovnica roviny je π : x – y = 0


19.Prepíšte parametrický tvar roviny μ na všeobecný, ak platí

rovnica-roviny-19z

Riešenie:

 rovnica-roviny-19r

Rovnica roviny μ vo všeobecnom tvare je μ: x – y –z – 4 = 0


20.Pre ktorú hodnotu parametra „m“ z množiny R leží bod M[0;6;m] v rovine

rovnica-roviny-20z

Riešenie:

 rovnica-roviny-20r

Parameter „m“ je m = –11. Bod M [0;6;-11].