cz|en|

Látkové množstvo

1. Vypočítajte počet molekúl oxidu dusnatého v nádobe, ktorá obsahuje 4,5 mol tohto plynu.

Riešenie:

Vychádzame z rovnice pre výpočet látkového množstva:

N(NO)  = n(NO).NA = 4,5 mol. 6,022.1023 = 2,7.1024

V nádobe sa nachádza 2,7 . 1024 molekúl NO.


2.

Aké látkové množstvo predstavuje 1,806. 1027 atómov uhlíka?

Riešenie:

Použijeme vzťah pre látkové množstvo.

latkove-mnozstvo-2.gif

Látkové množstvo uhlíka obsahujúce 1,806. 1027 atómov, je 3 kmol.


3. Koľko molekúl je v nádobe obsahujúcej 2,5 mol oxidu uhličitého?

Riešenie:

Použijeme obdobný postup ako v príklade 2.

1,5 . 1024 molekúl.


4. Vypočítajte látkové množstvo:

  • a) 2,58 . 1027 atómov hliníka
  • b) 5,55 . 1019 sodných katiónov
  • c) 8,68 . 1022 chloridových aniónov
  • d) 1,75 . 1025 molekúl bieleho fosforu (P4)

Riešenie:

Použijeme rovnaký postup riešenia ako v príklade 2.

  • a) 4,28 kmol
  • b) 9,22 . 10-2 mmol
  • c) 0,144 mol
  • d) 29,1 mol

5. Náboj elektrónu je 1,6 . 10-19C. Aký náboj má 1 mol elektrónov (Faradayov náboj)?

Riešenie:

Podľa Avogardovej konštanty sa v jednom mole nachádza 6,022.1023 častíc. Každá častica, v našom prípade elektrón, nesie náboj 1,6 . 10-19 C. Jeden mol elektrónv teda nesie náboj 1,6 . 10-19. 6,022. 1023 čo sa rovná 96352 C.


6.Koľko atómov striebra obsahuje 1 cm3 tohto kovu, ktorý má hustotu ς= 10,5 . 103 kg.m-3?

Riešenie:

Z hustoty a objemu vypočítame hmotnosť striebra:

latkove-mnozstvo-6-1.gif

Mólová hmotnosť Ag je 107,868 g/mol, pre látkové množstvo striebra teda platí:

latkove-mnozstvo-6-2.gif

a pre počet častíc:

latkove-mnozstvo-6-3.gif

1 cm3 striebra obsahuje 5,86 . 1022 atómov.


7.Aké látkové množstvo H2O je v jednom litri vody?

Riešenie:

Hustota vody je 1 g/cm3 , preto liter vody váži 1 kg, resp. 1000g. Mólová hmotnosť vody je 18 g/mol, pre látkové množstvo teda platí:

 latkove-mnozstvo-7.gif

Liter vody obsahuje 55,5 mol molekúl H2O.


8.Aké látkové množstvo sodíka je v 10 g NaCl? Koľko atómov chlóru pripadá v tejto zlúčenine na dané látkové množstvo sodíka?

Riešenie:

Postup riešenia je obdobný ako v príklade 6.

0,17 mol Na; 1,03 . 1023 atómov Cl


9. Akému látkovému množstvu zodpovedá 1g H2SO4 a 200 g CH4?

Riešenie:

Postup riešenia obdobný ako v príklade 6.

0,01 mol; 12,47 mol


10. Aké látkové množstvo hliníka je v kocke s hranou 10 cm? (použite údaje z chemických tabuliek)

Riešenie:

Postup riešenia ako v príklade 6.

100,07 mol