cz|en|

Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť, vyberte položku z menu...  

Klasická pravdepodobnosť

 1.     Čo je to pravdepodobnosť? (motivácia pre štúdium, experimenty, základný priestor, pravdepodobnostná funkcia)
 2.     Príklady na klasickú pravdepodobnosť a hypergeometrické rozdelenie (štyri riešené príklady)
 3.     Slovné úlohy na pravdepodobnosť (tri riešené slovné úlohy)
 4.     Narodeninový paradox
 5.     Aplikácia narodeninového paradoxu pri útokoch na heslá

Podmienená pravdepodobnosť

 1.     Podmienená pravdepodobnosť (príklady, definícia, nezávislé udalosti, veta o úplnej pravdepodobnosti, Bayesova veta)
 2.     Príklady na klasickú a podmienenú pravdepodobnosť (paradox chlapca a dievčaťa, kombinácie v pokri, dychová skúška, Monty Hallov problém)

Diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti

 1.     Náhodná premenná a súvisiace funkcie (rozdelenie pravdepodobnosti, distribučná funkcia)
 2.     Diskrétne rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti
 3.     Bernoulliho rozdelenie pravdepodobnosti (inak nazývané aj alternatívne)
 4.     Geometrické rozdelenie pravdepodobnosti
 5.     Binomické rozdelenie pravdepodobnosti
 6.     Simultánne a marginálne rozdelenie pravdepodobnosti

Stredná hodnota

 1.     Stredná hodnota: intuitívne vysvetlenie a príklady
 2.     Stredná hodnota diskrétneho rovnomerného rozdelenia pravdepodobnosti (spolu s všeobecnou definíciou)
 3.     Stredná hodnota Bernoulliho rozdelenia pravdepodobnosti
 4.     Stredná hodnota geometrického rozdelenia pravdepodobnosti
 5.     Stredná hodnota binomického rozdelenia pravdepodobnosti
 6.     Linearita strednej hodnoty: príklady a dôkaz (vlastnosť, že E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y))
 7.     Stredná hodnota súčinu nezávislých náhodných premenných (ak X, Y sú nezávislé, tak E(XY) = E(X)E(Y))
 8.     Markovova nerovnosť